Ejecutivo

Projecte executiu en detall de redistribució dels espais.
Plànols acotats en planta i alçats d’enderroc, obra nova, instal.lacions i distribucions.
Inclou mesurament general de la qualitat de l’ambient interior (biohabitabilitat).
Inclou mesurament exhaustiu per zones de descans (geobiologia).

PROJECTES

ADJUNTEM EN TOTS ELS SERVEIS UN
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES PER UN DISSENY SOSTENIBLE.

Una guia sobre còm habitar casa teva.